I made this widget at MyFlashFetish.com.

 
          

     ผู้ติดยาเสพติด หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถขอรับการบำบัดรักษาได้ตามสถานพยาบาลต่าง ๆ  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้
      ๑.  ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาล และคลีนิกยาเสพติด ในศูนย์บริการสาธารณสุข  สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่
             โรงพยาบาล
             ๑.๑  โรงพยาบาลราชวิถี  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๐๐๕๒  ต่อ ๔๓๐๒
             ๑.๒  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โทร. ๐ - ๒๒๔๖ - ๑๔๐๐  ถึง  ๑๔๒๘  ต่อ  ๓๑๘๗
             ๑.๓  โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพฯ  โทร. ๐ - ๒๔๑๑ - ๒๔๑๙๑
             ๑.๔  โรงพยาบาลนิติจิตเวช  โทร ๐ - ๒๔๔๑ - ๙๐๒๖ - ๙
             ๑.๕  โรงพยาบาลตากสิน  โทร. ๐ - ๒๘๖๓ - ๑๓๗๑  ถึง ๒, ๐ - ๒๔๓๗ - ๐๑๒๓ ต่อ ๑๑๕๓,๑๒๔๘ คลินิกยาเสพติดในศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กทม.
             ๑.๖  คลินิกยาเสพติด ๑  ลุมพินี โทร.  ๐ - ๒๒๕๐ - ๐๒๘๖
             ๑.๗  คลินิกยาเสพติด ๒   สี่พระยา โทร.  ๐ - ๒๒๓๖ - ๔๑๗๔
             ๑.๘  คลินิกยาเสพติด ๓   บางอ้อ โทร.  ๐ - ๒๔๒๔-๖๙๓๓
             ๑.๙  คลินิกยาเสพติด ๔   บางซื่อ โทร.  ๐ - ๒๕๘๗ - ๐๘๗๓
             ๑.๑๐  คลินิกยาเสพติด ๕   ดินแดน โทร.  ๐ - ๒๒๔๕ - ๐๖๔๐
             ๑.๑๑  คลินิกยาเสพติด ๖   วัดธาตุทอง โทร.  ๐ - ๒๓๙๑ - ๘๕๓๙
             ๑.๑๒  คลินิกยาเสพติด ๗   สาธุประดิษฐ์ โทร.  ๐ - ๒๒๘๔ - ๓๒๔๔
             ๑.๑๓  คลินิกยาเสพติด ๘   ซอยอ่อนนุช โทร.  ๐ - ๒๓๒๑ - ๒๕๖๖
             ๑.๑๔  คลินิกยาเสพติด ๙   บางขุนเทียน โทร.  ๐ - ๒๔๖๘ - ๒๕๗๐
             ๑.๑๕  คลินิกยาเสพติด ๑๐  สโมสรวัฒนธรรม   โทร.  ๐ - ๒๒๘๑ - ๙๗๓๐
             ๑.๑๖  คลินิกยาเสพติด ๑๑   ลาดพร้าว โทร.  ๐ - ๒๕๑๓ - ๒๕๐๙
             ๑.๑๗  คลินิกยาเสพติด ๑๒   วงศ์สว่าง โทร.  ๐ - ๒๕๘๕ - ๑๖๗๒
             ๑.๑๘  คลินิกยาเสพติด ๑๓   ภาษีเจริญ โทร.  ๐ - ๒๔๑๓ - ๒๔๓๕
             ๑.๑๙  คลินิกยาเสพติด ๑๔   คลองเตย โทร.  ๐ - ๒๒๔๙ - ๑๘๕๒
             ๑.๒๐  คลินิกยาเสพติด ๑๕   วัดไผ่ตัน โทร.  ๐ - ๒๒๗๐ - ๑๙๘๕
       ๒.  ในส่วนภูมิภาค  ได้แก่
              โรงพยาบาล
             ๒.๑  โรงพยาบาลธัญญารักษ์  สายด่วนปรึกษาปัญหายาเสพติด โทร. ๐๒ - ๑๑๖๕ และ โทร. ๐ - ๒๕๓๑ - ๐๐๘๐ ถึง ๘
             ๒.๒  โรงพยาบาลประจำจังหวัดทุกจังหวัด ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
             ๒.๓  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  โทร. (๐๕๓) ๒๙๗ - ๙๗๖  ถึง 
             ๒.๔  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำภาคใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  โทร. (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๕๓, (๐๗๔) ๔๖๗ - ๔๖๘
             ๒.๕  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โทร. (๐๔๓) ๒๔๕ - ๓๖๖
             ๒.๖  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทร. (๐๕๓) ๖๑๒ - ๖๐๗
             ๒.๗  ศูนย์บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  โทร. (๐๗๓) ๓๓๓ - ๒๙๑
   ๓. สถานพยาบาลที่ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
             ๓.๑  สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บ้านพิชิตใจ  แขวงประเวศ  กทม.  โทร. ๐ - ๒๓๒๙ - ๑๓๕๓๐ - ๒๓๒๙ - ๑๕๖๖
             ๓.๒  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คอมมูนิต้า  อินคอน  -  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  โทร. ๐ - ๒๕๖๓ - ๑๐๐๖ - ๗, ๐๑ - ๒๑๓๒๕๐๕  -  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โทร. ๐๑ - ๙๓๗ - ๑๓๔๕  -  อำเภอท่าแร่  จังหวัดสกลนคร  โทร.๐๑ - ๒๑๒๐๘๐๔
             ๓.๓  ศูนย์เกิดใหม่ (ชาย) อำเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี  โทร. (๐๓๒) ๒๖๑๐๓๘ - ๔๐
             ๓.๔  ศูนย์เกิดใหม่ (หญิง) อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา โทร. (๐๓๘) ๕๔๑๖๙๓
             ๓.๕  บ้านสันติสุข  อำเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี  โทร. ๐๑ - ๒๑๘๑๓๔๓
             ๓.๖  บ้านตะวันใหม่  อำเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ โทร. ๐๑ - ๒๑๐๑๕๗๓
             ๓.๗  บ้านนิมิตใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. (๐๕๓) ๒๗๗๐๔๙, (๐๕๓) ๒๘๒๔๙๕

           ที่มา   http://www.defence.thaigov.net/inform/drug.htm

Comment

Comment:

Tweet